هود شیمیایی و میکروبی

دیبا تجهیز پرنیان

هود شیمیایی و میکروبی

هود شیمیایی و میکروبی

ساخت و تهیه هود های میکروبی و شیمیایی به صورت استاندارد و یا به سفارش مشتری